Home      Email      Site maps      Contact us      Sign In      Sign Out 

 

National Econmics University – International School Of Managerment And Economics

About ISME
Undergraduate Students
Graduate Students
Research
Admissions
Resources
Study Abroad
Welcome  |  About ISME  |  Organisation and Staff  |  About NEU

Tình hình đi học các lớp cấp độ 03 khóa 14MT sau 05 tuần học

Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 1, khóa 14 Mùa Thu, thời gian nhập học chính thức

Danh sách phòng thi kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 04 – lần 2, Khóa 14 Mùa Xuân ngày 17/01/2019

Kết quả kỳ thi cuối tiếng Anh cấp độ 4 lần 1, khóa 14 mùa Xuân, IBD@NEU, thông tin kỳ thi lại

Danh sách phòng thi cuối kỳ cấp độ 01, Khóa 14 Mùa thu ngày 16/01/2019

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi cuối kỳ cấp độ 01 Tiếng anh, Khóa 14 Mùa Thu

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tham dự kỳ thi lần 01 cấp độ 04 Tiếng anh, Khóa 14 Mùa xuân

Other articles:
Partner
Visitor: 11.656.421